Rozbudowa DK 46 na odcinku Janów - Lgoczanka

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach

Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 46 odc. Janów – Lgoczanka”,

Zakres dokumentacji projektowej:

-       Projekt budowlany – b. drogowa

-       Projekt budowlany b. instalacyjna – kanalizacja deszczowa

-       Projekt budowlany b. instalacyjna – sieć wodociągowa

-       Projekt budowlany b. elektroenergetyczna – oświetlenie

-       Projekt budowlany b. elektroenergetyczna – przebudowa sieci                   

         elektroenergetycznej

-       Projekt budowlany b. teletechniczna – sieć teletechniczna

-       Projekt budowlany b. teletechniczna – kanał technologiczny

-       Projekt wykonawczy – b. drogowa

-       Projekt wykonawczy b. instalacyjna – kanalizacja deszczowa

-       Projekt wykonawczy b. instalacyjna – sieć wodociągowa

-       Projekt wykonawczy b. elektroenergetyczna – oświetlenie

-       Projekt wykonawczy b. elektroenergetyczna – przebudowa sieci

         elektroenergetycznej

-       Projekt wykonawczy b. teletechniczna – sieć teletechniczna

-       Projekt wykonawczy b. teletechniczna – kanał technologiczny

-       Inwentaryzacja zadrzewienia i plan wyrębu

-       Dokumentacja badań podłoża gruntowego: opinia geotechniczna,

         geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych

-       Mapa do celów projektowych

-       Projekty podziałów

-       Operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem decyzji

-       Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

         zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem decyzji

-       Projekt docelowej organizacji ruchu

-       Materiały do Audytu BRD

-       Wniosek o wydanie decyzji ZRID

-       Kosztorys inwestorski

-       Kosztorys ofertowy

-       Przedmiar robót

-       Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Klasa drogi: GP

Długość odcinka: 6,801 km

 

DK_46_JANOW_-_LGOCZANKA.jpg