Czy projekt organizacji ruchu jest potrzebny?

Jeśli tak, to kiedy i dlaczego?

Często spotykamy się z pytaniami, po co jest projekt czasowej organizacji ruchu? Czy będzie nam potrzebny?

Projekt czasowej organizacji ruchu stanowi podstawę do oznakowania dróg, celem uporządkowania i zorganizowania ruchu drogowego. Dzięki temu m.in. przekazywane są użytkownikom dróg informacje i ostrzeżenia o występujących zagrożeniach.

Liczba zagrożeń mogących pojawić się na drodze lub w jej otoczeniu jest bardzo duża. Ciężko byłoby wszystkie wymienić. Dla lepszego zrozumienia zagrożeń w ruchu drogowym podajemy kilka przykładów:

 • Naprawa nawierzchni drogowej,
 • Remont chodnika,
 • Remont urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • Wymiana znaków drogowych,
 • Wycinka drzew,
 • Roboty budowlane przy jezdni. 

Te kilka przykładów pokazuje skalę możliwych zagrożeń występujących przy drogach. 

Kiedy będzie potrzebny projekt czasowej organizacji ruchu?

Zawsze projekt czasowej organizacji występuje przy wykonywaniu następujących czynności przy drogach publicznych:

 • Budowa zjazdu,
 • Budowa lub przebudowa przyłączy wodociągowych, sanitarnych,
 • Budowa lub przebudowa urządzeń teletechnicznych,
 • Budowa, przebudowa dróg publicznych,
 • Wykonywanie badań nawierzchni w ciągu istniejących dróg publicznych,
 • Wykonywanie przewiertów pod drogami,
 • Realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska,
 • Prace rozbiórkowe w pasie drogowym,
 • Ocieplenie lub prace przy elewacjach budynków,
 • Budowie, przebudowie lub remoncie chodnika, ścieżki rowerowej,
 • Obsługa wydarzeń sportowych czy kulturalnych.

Kto wykonuje czynności utrudniające ruch na drogach, powinien posiadać projekt czasowej organizacji ruchu.

Regulacja prawna projektów organizacji ruchu

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzeniem [1] projekty organizacji ruchu dzielimy na:

 • Projekt stałej organizacji ruchu,
 • Projekt zmiennej lub czasowej organizacji ruchu,
 • Projekt uproszczonej organizacji ruchu.
   

Projekt stałej organizacji ruchu

Projekt stałej organizacji ruchu jest to dokumentacja, na podstawie której wykonuje się oznakowanie dróg w terenie. 

Projekt ten wykonywany jest w przypadku budowy nowych odcinków dróg czy przy przebudowie istniejących np.:

 • budowa zatoki autobusowej,
 • budowa skrzyżowania typu rondo,
 • budowa sygnalizacji świetlnej,
 • budowa chodnika,
 • budowa drogi dla rowerów.
   

Projekt czasowej organizacji ruchu

Projekt czasowej organizacji ruchu jak sama nazwa wskazuje, jest rozwiązaniem czasowym. W projekcie przedstawione są zmiany w istniejącym oznakowaniu na drogach. Dzięki nim są zachowane warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Przyjęte rozwiązania w projekcie umożliwiają w sposób bezpieczny poruszanie się w obrębie prowadzonych prac.  Jednym słowem wszystkie inwestycji, które są realizowane w pasie drogowym, muszą posiadać projekt czasowej organizacji ruchu. 

Projekt uproszczonej organizacji ruchu

Projekt uproszczonej organizacji ruchu, jest jednocześnie projektem czasowej organizacji ruchu. Uproszczony projekt organizacji ruchu to schematycznych układ rozmieszczenia znaków drogowych. Projekt ten powstaje w zależności od powstałych utrudnień w ruchu drogowym.

Projekt wykorzystywany jest w celu zabezpieczenia prac powtarzalnych i szybko postępowych. Do tych prac można zaliczyć:

 • Wymianę uszkodzonych barier drogowych,
 • Wymianę znaków drogowych,
 • Badania wykonywane w ciągu dróg.

Jak wykonać projekt czasowej organizacji ruchu

Projekt czasowej organizacji ruchu wykonuje się na podkładach mapowych. W projekcie umieszcza się lokalizację istniejących znaków drogowych. Na tej podstawie dodatkowo określa się sposób zabezpieczenia ruchu w obrębie występującego zagrożenia. 

Podstawą prawną do stworzenia projektu czasowej organizacji ruchu jest Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzeniem. 

Przy przygotowaniu projektu trzeba również pamiętać o wymaganiach technicznych dla znaków drogowych, które zostały przedstawione w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

Projekt organizacji ruchu powinien zawierać:

 • Stronę tytułową,
 • Opis techniczny,
 • Plan orientacyjny wykonany w odpowiedniej skali,
 • Plan sytuacyjny w odpowiedniej skali z lokalizacją istniejących, projektowanych i likwidowanych znaków drogowych,
 • Program sygnalizacji świetlnej jeśli jest wymagany,
 • Obliczenia przepustowości drogi jeśli są wymagane,
 • Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu,
 • Nazwisko i podpis projektanta.

Samo sporządzenie projektu jest niewystarczające. Rozporządzenie [1] określa, że oznakowanie wprowadza się tylko na podstawie zatwierdzonego projektu.

Organy zarządzające ruchem drogowym w Polsce zatwierdzające projekty organizacji ruchu to:

 • dla dróg krajowych jest to Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,
 • dla dróg wojewódzkich jest to Marszałek Województwa,
 • dla dróg powiatowych i gminnych jest to Starosta Powiatu.

Przed złożeniem projektu do zatwierdzenia w organie zarządzającym ruchem,  trzeba uzyskać odpowiednie opinie od:

 • Zarządcy drogi
 • Komendy Wojewódzkiej lub Powiatowej Policji,
 • Organu zarządzającego ruchem na drodze krzyżującej.

Proces uzyskania zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu jest czasochłonny. Warto o projekcie pomyśleć z odpowiednim wyprzedzeniem. Klienci pytają się, ile czasu   potrzeba na zatwierdzenie projektu. Odpowiedź brzmi: to zależy.

Projekt organizacji ruchu w przepisach prawa jest określany jako opracowanie organizacyjno-techniczne. W tym przypadku terminy administracyjne określone w Kodeksie Postępowania Administracyjnego są nieobowiązujące.

Czas uzyskania niezbędnych dokumentów jest uzależniony od wewnętrznych regulaminów poszczególnych instytucji. Doświadczenie pokazuje, że opiniowanie i zatwierdzenie projektu trwa około od 2 do 3 miesięcy. Doliczając do tego pracę projektanta, można przyjąć, że uzyskanie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu trwa od 3 do 5 miesięcy.

Brak projektu czasowej organizacji ruchu i co teraz?

Często dowiadujemy się, że musi zostać opracowany projekt czasowej organizacji ruchu kiedy jest już za późno.

Składając wniosek o zajęcie pasa drogowego, mamy już umówiony termin realizacji robót budowlanych. Brak możliwości uzyskania decyzji na zajęcie pasa drogowego z powodu braku projektu czasowej organizacji ruchu, stwarza ogromne problemy.

Wszystkie terminy się komplikują. 

Jak wspomniano projekt czasowej organizacji ruchu, jest jednym z niezbędnych załączników do wniosku o zajęcie pasa drogowego.

Wynika to ze specyfiki prowadzenia robót budowlanych w pasie drogowym. Jeśli zamierzasz prowadzić prace budowlane przy drogach publicznych, musisz posiadać projekt organizacji ruchu. 

Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, dołącza się do wniosku o zajęcie pasa drogowego.

Historia naszych klientów

Pan Paweł chciał wykonać zjazd indywidualny z drogi do swojej działki. Zlecił wykonanie projektu technicznego zjazdu i umówił Wykonawcę, który wykona roboty budowlane. Prace realizowane będą przy pomocy maszyn budowlanych. Dla wykonania robót maszyna musi ustawić się na pasie ruchu. 

Planowane roboty utrudniają ruch pojazdów samochodowych. Samochody muszą zjechać na przeciwległy pas ruchu celem ominięcia przeszkody. Zaprojektowany zjazd przecina się również z istniejącym chodnikiem. Budowa będzie wymagała rozebrania fragmentu chodnika, co uniemożliwi ruch pieszych. 

Inwestycja Pana Pawła utrudnia ruch drogowy. Składając wniosek o zajęcie pasa drogowego, pan Paweł powinien dołączyć zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu.

Brak wiedzy pana Pawła powoduje, że składa wniosek o zajęcie pasa drogowego bez projektu czasowej organizacji ruchu. Po około 2 tygodniach Pan Paweł otrzymuje wiadomość o odmowie wydania decyzji na zajęcie pasa drogowego, do czasu dołączenia zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu.

Czas wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektu organizacji ruchu może trwać około 3 miesięcy.
W tym czasie umówiona firma wykonawcza rezygnuje ze zleconych prac, a plany Pana Pawła się komplikują.

Inna historia 

Firma wykonawcza wygrywa przetarg na przebudowę istniejącego oświetlenia. Prowadzone roboty budowlane będą przebiegały wzdłuż istniejącego chodnika.

W ramach umowy firma ma wykonać projekt czasowej organizacji ruchu. Zdarza się tak, że w trakcie przygotowania oferty ten element zostanie pominięty.

W tym czasie dochodzi do podpisania umowy na realizację robót budowlanych i następuje wielkie zaskoczenie. Brak możliwości wykonywania robót budowlanych, z powodu braku zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu.

Wykonawca nie mogąc realizować robót budowlanych, ponosi ryzyko niewywiązania się z umowy. W konsekwencji Inwestor może obciążyć Wykonawcę karami umownymi. 

Podsumowując

Projekty czasowej organizacji ruchu są różne. Można powiedzieć, że są proste i skompilowane. Każdy projekt ma jedną cechę wspólną, jaką jest czas uzyskania zatwierdzenia. Planując roboty budowlane wymagające projektu czasowej organizacji ruchu, trzeba zaplanować to z odpowiednim wyprzedzeniem. 

Jeśli wydaje Ci się  to skomplikowane, zgłoś się do nas.