Dokumentacja projektowa, a budowa zjazdu

Dokumentacja projektowa to elementem, na podstawie którego zostanie wykonany zjazd w terenie.

Poprawnie przygotowana dokumentacja projektowa nie będzie rodzić problemów w czasie wykonywania robót budowlanych. Zgodnie z Ustawą o drogach publicznych art. 29 pkt. 1 Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnych, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu. Stąd też dokumentacja projektowa jest ściśle powiązana z późniejszą realizacją w terenie.

Poniżej krótka instrukcja jak wybudować zjazd zaczynając od wykonania projektu, a kończąc na budowie.

Kto wykonuje projekt zjazdu?

Zgodnie z przepisami Ustawy Prawo budowlane projekt zjazdu powinna wykonać osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej. Takie wymagania stawiane są, gdyż elementy i zagospodarowanie pasa drogowego dróg publicznych ma istotny wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Dla wykonania projektu zjazdu i jego wybudowania ma wpływ wiele czynników, takich jak:

 • funkcjonalność,
 • istniejące zagospodarowanie terenu,
 • bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 • pochylenie podłużne zjazdu,
 • odwodnienie jezdni i zjazdu,
 • sposób połączenia nawierzchni zjazdu z istniejąca droga,
 • lokalizacja istniejących sieci uzbrojenia terenu,
 • inne generatory ruchu,

Na co zwrócić uwagę w określeniu odpowiednich parametrów zjazdu zwykłego?

Przed złożeniem wniosku o decyzję na lokalizację zjazdu zwykłego, należy przemyśleć kilka istotnych elementów, które będą istotne na etapie budowy, utrzymania i użytkowania zjazdu. Posiadając wieloletnie doświadczenie
w tej dziedzinie przedstawiamy listę pytań, na jakie powinno się udzielić odpowiedzi przed złożeniem wniosku o lokalizację zjazdu:

 • Przez jakie pojazdy będzie użytkowany zjazd?
 • Ile pojazdów w ciągu dnia będzie korzystać ze zjazdu (wjazd i wyjazd na działkę, drogę wewnętrzną)?
 • Czy na działce będzie prowadzona działalność gospodarcza?
 • Czy zjazd będzie użytkowany do celów prywatnych?
 • Czy ruch na zjeździe będzie jedno, czy dwu kierunkowy?
 • Jaka optymalna szerokość zjazdu powinna być dla swobodnego korzystania?
 • Czy ukształtowanie terenu (działki) nie będzie powodować zalewania drogi publicznej?
 • Czy w miejscu planowanego zjazdu występuje rów?
 • Czy w miejscu planowanego zjazdu występuje chodnik, droga dla rowerów, ciąg pieszo- rowerowy?

Odpowiedzi na te pytania pozwolą zwrócić uwagę, jakie wymagania powinien spełnić zjazd. Jest to istotne, ponieważ dane te ujmuje się we wniosku do Zarządcy drogi o lokalizację zjazdu publicznego. Warto również pamiętać, że zjazd z drogi publicznej klasy D, L i Z (drogi gminne i powiatowe) wymaga tylko podania wnioskowanych parametrów.

Częstą praktyką stosowaną przez Zarządców dróg wpisywaną na etapie uzyskania decyzji o lokalizacji zjazdu jest konieczność przedłożenia projektu technicznego zjazdu zwykłego (zjazdu publicznego, zjazdu indywidualnego) do uzgodnienia. W ten sposób Zarządcy dróg zabezpieczają się, przed błędnie wykonanym zjazdem w terenie.

Dla zjazdów z dróg klasy G i GP (drogi wojewódzkie i krajowe) zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane jest wymaganie dokonanie zgłoszenia lub uzyskanie pozwolenia na budowę na zjazd. W tym przypadku trzeba opracować projektu budowlany zjazdu i uzgodnić go z Zarządcą drogi.

Co powinien zawierać projekt zjazdu?

Dokumentacja projektowa na zjazd powinna odpowiadać wymaganiom przepisów Prawa Budowlanego i aktów wykonawczych. Zgodnie z przepisami dokumentacja projektowa na zjazd powinna zawierać następujące elementy:

 • Stronę tytułową,
 • Opis techniczny,
 • Plan orientacyjny,
 • Plan sytuacyjny,
 • Przekroje poprzeczne i podłużne zjazdu,
 • Przekrój konstrukcyjny,
 • Decyzję zezwalającą na lokalizację zjazdu,
 • Uprawienia projektanta do projektowania w specjalności drogowej i zaświadczenie o przynależności do izby inżynierów budownictwa,
 • ewentualne inne uzgodnienia z gestorami sieci uzbrojenia terenu.

Dokumentacja projektowa zawierająca wszystkie elementy wymienione powyżej jest składana do uzgodnienia z Zarządcą drogi publicznej.

Kolejnym krokiem jest dokonanie zgłoszenia robót budowlanych na budowę zjazdu bądź też uzyskanie pozwolenia na budowę. Takie czynności są wymagane dla zjazdów z dróg wojewódzkich i dróg krajowych.

Jak zaprojektować zjazd z drogi?

Wykonując dokumentację projektową, konieczne jest zapoznanie się z decyzją na lokalizację zjazdu. W otrzymanej decyzji Zarządca drogi określa podstawowe parametry, jakie należy zastosować do zaprojektowania zjazdu. Następnym etapem będzie przygotowanie planu sytuacyjnego na, którym zostaną określone jego podstawowe parametry techniczne takie jak:

 • Szerokość jezdni zjazdu,
 • Kąt przecięcia się z drogą,
 • Długość zjazdu,
 • Nawierzchnią zjazdu,
 • Sposób połączenia z istniejącą drogą (wyokrąglenie krawędzi w postaci łuku czy skos).

Kolejnym elementem dokumentacji projektowej jest przekrój podłużny i poprzeczny zjazdu, w którym zostaną określone takie elementy jak:

 • Spadek podłużny zjazdu,
 • Spadek poprzeczny zjazdu,
 • Sposób połączenia krawędzi zjazdu z nawierzchnią jezdni,
 • Sposób zakończenia zjazdu,
 • Konstrukcja nawierzchni zjazdu,
 • Paramenty techniczne przepustu pod zjazdem,
 • Sposób wykonania wlotu i wylotu przepustu,
 • Parametry techniczne materiałów zastosowanych do budowy zjazdu,

Ostatnim elementem projektu zjazdu jest wykonanie opisu technicznego. Opis techniczny powinien spełniać wymagania, jakie zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Przy projektowaniu zjazdu warto posłużyć się również wzorcami i standardami rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury, które znajdują się na stornie https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d.

Szczegółowo do Wytycznych technicznych WR-D 33 odnosimy się a artykule Projekt zjazdu. Kiedy będzie potrzebny i co powinien zawierać? Artykuł znajduje się na stronie https://drog-men.pl/blog/projekt-zjazdu-kiedy-bedzie-potrzebny-i-co-powinien-zawierac/ 

Co trzeba posiadać, aby wybudować zjazd w terenie?

Do wykonania zjazd w terenie wymagane są następujące informacje i dokumenty:

 • Uzgodnienie projektu zjazdu,
 • Zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu,
 • Zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu (jeśli jest wymagany),
 • Decyzję na zajęcie pasa drogowego.

Projekt tymczasowej organizacji ruchu jest to dokumentacja, która podlega zatwierdzenie przez organ Zarządzający ruchem i wymagany jest do prowadzenia robót budowlanych w pasie drogowym. Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć na artykule znajdującym się na stronie: https://drog-men.pl/blog/projekt-zjazdu-kiedy-bedzie-potrzebny-i-co-powinien-zawierac/

Projekt stałej organizacji ruchu jest to dokumentacja zawierająca wprowadzane zmiany w istniejącym oznakowania drogowym, która podlega zatwierdzeniu przez organ Zarządzający ruchem. W przypadku zjazdów nie zawsze będzie elementem wymaganym. Najczęściej będzie wymagana, gdy w osi drogi występuje linia segregacyjna P-4 (podwójna ciągła).

Zezwolenie na zajęcia pasa drogowego przy budowie zjazdu

Prowadzenie robót budowlanych w pasie drogowym związanych z budową zjazdu wymaga zgodnie z art. 40 Ustawy o drogach publicznych uzyskania decyzji administracyjnej zezwalającej na prowadzenie robót budowlanych w pasie drogowym.

Do wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót budowlanych wymagane jest:

 • Plan sytuacyjny z zaznaczonym zajmowanym odcinkiem pasa drogowego,
 • Plan orientacyjny z zaznaczonym odcinkiem pasa drogowego,
 • Zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu,
 • Kserokopie prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia,
 • Wypełniony harmonogram robót, w którym określony jest termin zajęcia pasa drogowego, powierzchnia poszczególnych elementów drogi,
 • Aktualny odpis z KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej,
 • Opłatę skarbową od pełnomocnictwa, jeśli występuje pełnomocnik.

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego zgodnie z Ustawą Kodeks Postępowania Administracyjnego uzyskuje się niezwłocznie, lecz nie powinno nastąpić później niż w ciągu 30 dni.

Czy już możemy przystąpić do budowy zjazdu?

Mając w posiadaniu decyzję o zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego, warto również pamiętać o następujących czynnościach:

 • dokonać poinformowania na 7 dni o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu,
 • dokonać opłaty za zajęcie pasa drogowego na 14 dni od uprawomocnienia się decyzji na zajęcie pasa drogowego,
 • Wybranego wykonawcę robót budowlanych na wykonanie zjazdu.

Na co zwrócić uwagę przy prowadzeniu robót budowlanych

W czasie prowadzenia robót budowlanych związanych z budową zjazdu trzeba pamiętać o dokumentach, które będą nam potrzebne do zgłoszenia przywrócenia pasa drogowego.

Dokumenty, jakie mogą być wymagane do przywrócenia pasa:

 • Deklaracje właściwości użytkowych zastosowanych materiałów, wydane przez Producentów lub uprawnione jednostki,
 • Protokoły badań zagęszczenia warstw konstrukcyjnych,
 • operat powykonawczy wykonany na podkładzie mapowym sporządzonym przez uprawnionego geodetę wraz z potwierdzeniem, że inwestycja została naniesiona na podkłady mapowe.

Podsumowanie

W przypadku problemów lub niezrozumienia terminu zapraszamy na konsultację do naszego biura lub też skorzystanie z naszych usług.