Projekt zjazdu. Kiedy będzie potrzebny i co powinien zawierać?

Przepisy prawne, definicje i wymagania dla projektów zjazdu

W dniu 20 lipca 2022 r. nastąpiła zmiana dotycząca wymagań i warunków technicznych, jakie muszą spełniać zjazdy z drogi.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. weszły w życie „Przepisy techniczno-budowalne dotyczące dróg publicznych” (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518).

W tym dniu przestały obowiązywać przepisy z dnia 2 marca 1999 roku zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Od 1999 roku zjazdy z drogi w Polsce były, podzielona na dwa typy:

 • Zjazd indywidualny,
 • Zjazd publiczny.

Zgodnie z przepisami techniczno- budowalnymi zjazd z drogi publicznej jest to „Połączenie jezdni z nieruchomością gruntową usytuowaną poza pasem drogowym”, który projektuje się jako jedno — lub dwukierunkowy.

Rodzaje zjazdów z drogi, wyjazdów lub wjazdów podzielono na trzy kategorie:

 • Zjazd zwykły — przeznaczony do ruchu pojazdów, pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzeń wspomagających ruchu,
 • Zjazd techniczny ‒ przeznaczony wyłącznie do ruchu pojazdów obsługi drogi oraz wyjątkowo ‒ do ruchu pojazdów służb ratowniczych;
 • Zjazd awaryjny ‒ przeznaczony wyłącznie do ruchu pojazdów służb ratowniczych oraz wyjątkowo ‒ do ruchu pojazdów obsługi drogi.

Dla inwestycji użytkowników prywatnych, instytucji, inwestorów, zarządców nieruchomości zjazd będzie zaliczany do kategorii „zjazdu zwykłego” (dawniej zjazd indywidualny lub zjazd publiczny).

Co potrzebujemy do wykonania projektu wjazdu?

Przed wykonaniem projektu zgodnie z Ustawą o drogach publicznych należy wystąpić do zarządcy drogi o wydanie decyzji na lokalizację zjazdu. Decyzja administracyjna jest elementem podstawowym do opracowania dokumentacji projektowej. W decyzji zostaną określone podstawowe parametry zjazdu co do szerokości oraz usytuowania.

Zjazd zgodnie z Ustawą o drogach publicznych to część drogi publicznej łączącą jezdnię z nieruchomością gruntową usytuowaną poza pasem drogowym stanowiącą bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych).

Na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu/przebudowę zjazdu z drogi do odpowiedniego zarządcy:

 • Dla dróg gminnych -Urząd Miasta/Gminy,
 • Dla dróg powiatowych -Urząd Miasta, Zarząd Powiatu (Powiatowy Zarząd Dróg),
 • Dla dróg wojewódzkich -Zarząd Województwa (Zarząd Dróg Wojewódzkich),
 • Dla dróg krajowych -Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych.

Trzeba pamiętać, że wraz z wnioskiem o lokalizację zjazdu, konieczne jest przygotowanie odpowiednich załączników. W tym celu konieczne jest określenie, dla jakiego pojazdu miarodajnego będziemy projektować wjazd.

Pojazdu miarodajnego- został określony w WR-D „wytyczne rekomendowane dotyczące dróg” przez Ministra Infrastruktury na podstawie Ustawy o drogach publicznych.

Pojazd miarodajny- zgodnie z definicją jest to pojazd, „który został przyjęty do projektowania w uzgodnieniu z zarządcą drogi i zaciągnięciu opinii organu zarządzającego ruchem. Do parametrów geometrycznych i sposobu poruszania się tego pojazdu należy dostosować rozwiązanie w obszarze skrzyżowania (korytarze ruchu pojazdów) tak, aby zapewnić mu przejazd bez utrudniania ruchu innym uczestnikom”.

Dla wyjaśnienia- pojazd miarodajny to samochód, dla którego zostały przyjęte parametry techniczne i geometryczne zjazdu z drogi. W przeważających przypadkach dla osób indywidualnych pojazdem tym będzie samochód osobowy. W niektórych przepadkach przyjmuje się śmieciarkę dla dróg wewnętrznych, stanowiących dojazd do domków jednorodzinnych.

Typowe błędy przy składaniu wniosku o wydanie decyzji na lokalizację zjazdu

Częstym i powtarzalnym błędem przy składaniu wniosku na lokalizację zjazdu jest:

 • Brak opłat wymaganych zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.
 • Brak wcześniejszego uzgodnienia lokalizacji zjazdu.
 • Brak przeprowadzenia analizy przejezdności. 

Opłaty skarbowe, jakich należy dokonać to:

 • opłata skarbowa za wydanie decyzji o zezwoleniu na lokalizację zjazdu w wysokości 82 zł,
 • opłata skarbowa od udzielonego pełnomocnictwa w wysokości 17 zł.

Jakie parametry techniczne musi spełniać zjazd zwykły — co należy uwzględnić w projekcie na działkę?

Zgodnie z wytycznymi do projektowania WR-D 33 zjazd zwykły został podzielony na klasy „A, B, C1, C2, D, E”.

 • Zjazd klasy A-projektuje się jak wlot na skrzyżowanie zgodnie z wytycznymi WR-D 31-2.
 • Zjazd klasy E-projektuje się indywidualnie z uwzględnieniem wymagań wynikających z obsługiwanej nieruchomości.
 • zgodnie z WR-D 33 punkt 8.1 podstawowe parametry dla zjazdów określono dla klasy B, C1, C2, D o następujących parametrach:
  • Szerokość jezdni zjazdu od 7,00 m do 3,00 m oraz szerokość zjazdu nie powinna być szersza niż szerokość jezdni.
  • Kąt przecięcia się zjazdu z osią drogi 90 -+15 (90-+30),
  • połączenie krawędzi jezdni wyokrąglenie od 3,00 m do 6,00 m (skos 1:1; 2,0:2,0 m),
  • pochylenie podłużne jezdni zjazdu 5%-10% (8% -15%),
  • obustronne pobocza o szerokości 0,75 m.
 • Konstrukcje zjazdu zwykłego projektuje się typu twardego (np. z brukowej kostki betonowej, z mieszanki mineralno- asfaltowej).
 • Dla zjazdów klasy C2, D, E dopuszcza się zaprojektowanie konstrukcji nawierzchni jako gruntowej.
 • Zjazdy zwykłe mogą być również wyposażone w pas wyłączenia i pas włączenia. Długość pasa wyłączenia powinna umożliwiać swobodną redukcję prędkości od początku łuku kołowego do krawędzi jezdni zjazdu zwykłego. Odcinek pasa wyłączenia składa się ze zmiany pasa ruchu oraz odcinka zwalniania.
  W wytycznych WD-R 33 pkt 8.2 zostały określone długości poszczególnych odcinków w zależności od prędkości do projektowania na drodze.

Jakie mogą się pojawić problemy przy opracowaniu projektu dojazdu do nieruchomości?

Przy wykonaniu projektu zjazdu i w czasie jego użytkowania najważniejszym elementem jest bezpieczeństwo ruchu drogowego. Na etapie wykonania dokumentacji projektowej należy sprawdzić, czy zostały spełnione następujące warunki bezpieczeństwa:

 • Zachowanie widoczności przy ruszaniu,
 • Zachowanie widoczności w profilu podłużnym,
 • Czy układ geometryczny zjazdu nie powoduje nietypowych reakcji kierowców?
 • Czy zjazd nie powoduje pogorszenia bezpieczeństwa ruchu?
 • Czy zjazd nie powoduje pogorszenia sposobu odwodnienia drogi?

Odwodnienie zjazdu na etapie projektu- na co zwrócić uwagę.

Wody opadowe ze zjazdu zgodnie z przepisami nie mogą być odprowadzane na jezdnię. Ukształtowanie wysokościowe zjazdu wykonać w sposób taki, aby spływ wód opadowych był odprowadzany do odbiorników znajdujących się przy drodze np. rowów. Wody opadowe z jezdni nie mogą być odprowadzane na teren nieruchomości prywatnej. 

W przypadku występowania rowu należy zaprojektować przepust pod zjazdem, dla zachowania ciągłości przepływu wód w rowie. Dla dużych powierzchni wjazdu projektuje się również odwodnienie liniowe. Rozwiązanie to jest konieczne, gdy wody ze zjazdu mogłyby zalać np. garaż.

Co będzie potrzebne do wybudowania zjazdu w terenie.

Ostatnim etapem jest wykonanie zjazdu w terenie. Dla sprawnego wybudowania zjazd do działki będziemy potrzebować następujące dokumenty:

 • Uzgodnienie projektu z zarządcą drogi (tj. Urząd Gminy, Miasta, Zarządem Dróg Powiatowych, Zarządem Dróg wojewódzkich, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad),
 • Zgłoszenie robót budowlanych dla zjazdu z drogi wojewódzkiej lub krajowej,
 • Pozwolenie na budowę zjazdu (jeśli zajdzie taka konieczność).
 • Zatwierdzony projekty tymczasowej organizacji ruchu,
 • Jeśli zachodzi konieczność — zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu.
 • Zgłoszenie zajęcia pasa drogowego.

Projekt organizacji ruchu na czasy wykonania robot budowlanych jest elementem niezbędnym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie można prowadzić robót budowlanych w pasie drogowym, bez projektu tymczasowej organizacji ruchu. Brak projektu może powodować zagrożenie życia dla uczestników ruchu drogowego. 

Zmiana stałej organizacji ruchu na drodze jest konieczna w niektórych przypadkach. W przypadku gdy występuje linia podwójnie ciągła, to zachodzi konieczność zmiany stałej organizacji ruchu. Korzystanie ze zjazdu dla wszystkich kierunków wymaga wykonania  projektu stałej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem.

Zgłoszenie zajęcia pasa drogowego wynika z Ustawy o drogach publicznych. Więcej szczegółów w zakresie rozpoczęcia robót znajduje się w artykule Projekt organizacji ruchu

Wykonywanie robót budowlanych w pasie drogowym bez zgody zarządcy jest karane. Konsekwencje mogą pociągnąć do wydania decyzji o przywróceniu pasa drogowego do stanu istniejącego. Trzeba więc pamiętać o tym elemencie.

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę wymagania techniczne i sprawy formalne przy dokumentacji na zjazd, warto skorzystać z usług biura projektowego posiadającego doświadczenie i zaplecze techniczne dla tego typu usług.